take-e-way

Registráciu pre WEEE a batérie v súlade so smernicami EPR za vás prevezme take-e-way – aj ako splnomocnený zástupca.

Ako predajca s Kaufland Global Marketplace môžete využiť služby nášho partnera take-e-way a získať 10-percentnú zľavu z poplatku za služby zabezpečujúce súlad s EPR.

take-e-way vám zjednoduší implementáciu vašej rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR – Extended Producer Responsibility) v súlade s ElektroG (nemecký zákon o elektrických a elektronických zariadeniach), BattG (nemecký zákon o batériách) a VerpackG (nemecký zákon o obaloch) na medzinárodnej úrovni len v niekoľkých krokoch.

Povinnosti výrobcu vyplývajúce z EPR sa riadia týmito európskymi smernicami:

1. 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení,

2. 2006/66/EG o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch,

3. 94/62/EG o obaloch a o odpadoch z obalov.

Náš partner take-e-way vám uľahčí komplikované postupy pri získavaní EPR čísel, ktoré vyžadujú zákony o elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE/ElektroG) a batériách (BattG) v príslušných krajinách, vrátane NemeckaČeska a Slovenska. Služby take-e-way zahŕňajú registráciu, poskytnutie funkcie splnomocneného zástupcu a ďalšie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby vaša činnosť na trhoviskách spoločnosti Kaufland bola v súlade s predpismi.

Náš partner take-e-way vám ponúka komplexný balík služieb:

 1. Analýza vašich produktov a identifikácia kategórií spadajúcich pod EPR v príslušných krajinách.
 2. Preverenie nakladania s odpadmi a získanie registračných čísel EPR v príslušných krajinách.
 3. Registrácia na príslušných miestach a zaistenie, aby bol každý krok registračného procesu v súlade s predpismi.
 4. Mesačné výkazy o množstve pohodlne v portáli take-e-way.
 5. V prípade potreby poskytnutie funkcie splnomocneného zástupcu.
 6. Služby a poradenstvo pre 35 krajín v úradných jazykoch ako nemčina, angličtina, čínština, slovenčina, čeština, francúzština, taliančina, španielčina, poľština a ďalšie.

Zjednodušte svoj postup so službami take-e-way a získajte ako predajca na Kaufland Global Marketplace špeciálne výhody!

Náš partner take-e-way pre vás vytvorí ponuku na mieru.

Upozornenie: Náš partner take-e-way vám okrem kompletného riešenia pre ElektroG a BattG ponúka aj medzinárodný plný servis v rámci VerpackG (zákon o obaloch). Ak máte záujem aj o túto možnosť, môžete ju jednoducho uviesť v žiadosti o cenovú ponuku u nášho partnera take-e-way.

Často kladené otázky – ElektroG a BattG (v spolupráci s take-e-way)

Prečo musím Kaufland Global Marketplace preukázať, že si plním svoje povinnosti vyplývajúce z nemeckého zákona o elektrických a elektronických zariadeniach?

Zákon ElektroG bol novelizovaný v roku 2021. Jedna z jeho zmien sa týka prevádzkovateľov online trhovísk ako je Kaufland.de: Od júla 2023 majú online trhoviská zákonom stanovenú povinnosť overovať, či predajcovia spĺňajú podmienky uvedené v ElektroG. Pod tento zákon spadajú aj predajcovia, ktorí prostredníctvom platforiem distribuujú tovar do a v rámci Nemecka.

Prevádzkovatelia online trhovísk musia takisto zabezpečiť, že predajcovia prostredníctvom online trhovísk nedistribuujú elektrické a elektronické zariadenia bez osvedčení (registračných čísel). V prípade porušenia tohto zákona sú prevádzkovatelia trhovísk sankcionovaní vysokými pokutami.

Spadám podľa ElektroG pod pojem „výrobca“? Ak áno, aké povinnosti mi z neho vyplývajú?

Súhrnný pojem „výrobca“ zahŕňa podľa ElektroG takisto distribútorov, teda predajcov, ktorí elektrické a elektronické zariadenia ponúkajú na predaj.

Povinnosť samostatnej registrácie v registri stiftung ear majú predajcovia vždy, ak produkty, ktoré uvádzajú na trh, neboli doposiaľ zaregistrované domácim alebo zahraničným výrobcom alebo splnomocneným zástupcom.

Za výrobcu sa preto považujete, ak:

 1. vyrábate produkty, na ktoré sa v príslušnej krajine vzťahujú požiadavky EPR,
 2. uvádzate na trh v príslušnej krajine produkty, na ktoré sa vzťahujú požiadavky EPR,
 3. predávate produkty, na ktoré sa v príslušnej krajine vzťahujú požiadavky EPR a sídlo vašej spoločnosti sa nenachádza v tejto krajine.

Príklad: Ak predávate elektronické hračky z Číny konečnému spotrebiteľovi v Nemecku, považujete sa za výrobcu a preto musíte v Nemecku spĺňať požiadavky EPR.

Kde nájdem prehľad elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa tento zákon vzťahuje?

V registri stiftung ear si môžete overiť, do akej miery spadáte pod pojem „výrobca“ podľa zákona ElektroG a podľa toho sa zaregistrovať. Prehľad kategórií zariadení, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, nájdete tu.

Aké pravidlá platia pre fulfillment?

Novela nemeckého zákona ElektroG prináša od roku 2022 novú zodpovednosť a povinnosť kontroly aj pre poskytovateľov služieb fulfillmentu. Ak predajcovia nepredložia svojmu poskytovateľovi služieb fulfillmentu príslušné registračné čísla, nebude možné skladovanie, balenie, adresovanie alebo preprava pre ich elektrické alebo elektronické zariadenia.

Aké pravidlá platia pre dropshipping?

Pri dropshippingu tovar balí a odosiela konečnému zákazníkovi priamo poskytovateľ služieb dropshippingu. Predajcovia preto fyzicky neprichádzajú do kontaktu s tovarom.

Podľa ElektroG sú zodpovednosti medzi predajcom využívajúcim dropshipping a prepravcom rozdelené nasledovne:

 • Podľa ElektroG preberajú predajcovia využívajúci dropshipping priamu zodpovednosť za výrobcov alebo dovozcov (či už so sídlom v Nemecku, EÚ alebo mimo EÚ), ak títo svoju povinnosť náležitým a správnym spôsobom sami nesplnili.
 • V prípade pochybností sú predajcovia povinní sa sami zaregistrovať, pretože podľa ElektroG nesú distribútori spoluzodpovednosť za produkty, ktorých výrobcovia/dovozcovia nie sú náležitým spôsobom registrovaní.
Čo sa stane, ak po júli 2023 nebudem mať na Kaufland.de uložené registračné čísla, ktoré odo mňa vyžaduje ElektroG?

Ak od 1. júla 2023 predajcovia nepredložia Kaufland Global Marketplace platné registračné čísla v súlade s nemeckým zákonom ElektroG, nebudú môcť ďalej predávať elektrozariadenia na Kaufland.de. Príslušné ponuky budú deaktivované a skryté.

Chcel by som na Kaufland.de predávať batérie alebo produkty obsahujúce batérie. Aké povinnosti mám ako online predajca podľa zákona o batériách BattG?

Od roku 2023 sú predajcovia, resp. všetci výrobcovia prenosných, automobilových a priemyselných batérií z týchto kategórií povinní splniť si svoje registračné a kontrolné povinnosti podľa zákona BattG ešte predtým, ako ich uvedú na nemecký trh. Avšak zákon BattG doposiaľ nestanovil termín implementácie, od ktorého by mali trhoviská overovať splnenie registračnej povinnosti predajcov.

Preto je uloženie registračných čísel, ktoré vyžaduje BattG na Kaufland.de, momentálne dobrovoľné.

Spadajú predajcovia podľa zákona BattG pod pojem „výrobcovia“?

Áno, rovnako ako v prípade ElektroG označuje BattG súhrnným pojmom „výrobcovia“ viaceré skupiny s povinnosťou registrácie – vrátane predajcov.

Ako predajca máte povinnosť registrácie, ak vami uvádzané prenosné, automobilové a priemyselné batérie neboli doposiaľ, resp. náležitým spôsobom registrované ich výrobcom alebo dodávateľom. Podľa BattG sa preto považujete za výrobcu. Kontaktujte preto, prosím, čo najskôr výrobcu a/alebo vášho dodávateľa.

V registri stiftung ear si môžete overiť, do akej miery spadáte pod pojem „výrobca“ podľa zákona BattG a podľa toho sa zaregistrovať. Prehľad kategórií zariadení, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, nájdete tu.

Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie boli vytvorené v spolupráci s take-e-way a nepredstavujú ani nenahrádzajú právne poradenstvo. Informujte sa, prosím, na vlastnú zodpovednosť, a v prípade potreby vyhľadajte právne poradenstvo a overte si, či vami ponúkané produkty spadajú pod príslušné kategórie a spĺňajú dané požiadavky. Náš partner take-e-way vám v prípade otázok rád pomôže.