take-e-way

Registraci pro WEEE a baterie v EU v souladu se směrnicemi EPR za vás převezme take-e-way, také jako zplnomocněný zástupce.

Jako prodejce s Kaufland Global Marketplace můžete využít služby našeho partnera take-e-way a získat slevu 10 procent na poplatky za služby zabezpečující soulad s EPR.

take-e-way vám zjednoduší implementaci vaší rozšířené zodpovědnosti prodejce (EPR – Extended Producer Responsibility) v souladu se zákonem o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG), zákonem o bateriích (BattG) a zákonem o obalech (VerpackG) na mezinárodní úrovni jen v několika krocích.

Povinnosti výrobce vyplývající z EPR se řídí těmito evropskými směrnicemi:

1. 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních,

2. 2006/66/EG o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech,

3. 94/62/EG o obalech a o odpadech z obalů.

Náš partner take-e-way vám usnadní komplikované postupy při získávání EPR čísel, které vyžadují zákony o elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/ElektroG) a bateriích (BattG) v příslušných zemích, mimo jiné v Německu, v České republice a na Slovensku. Služby take-e-way zahrnují registraci, poskytnutí funkce zplnomocněného zástupce a další opatření, které jsou nevyhnutelné pro prodej na marketplace společnosti Kaufland v souladu s právními předpisy.

Náš partner take-e-way vám nabízí komplexní balík služeb:

 1. Analýza vašich produktů a identifikace kategorií spadajících pod EPR v příslušných zemích.
 2. Prověření nakládání s odpady a získání registračních čísel EPR v příslušných zemích.
 3. Registrace u příslušných orgánů a zajištění, aby byl každý krok registračního procesu v souladu s předpisy.
 4. Měsíční výkazy o množství pohodlně v portálu take-e-way.
 5. V případě potřeby poskytnutí zplnomocněného zástupce.
 6. Služby a poradenství pro 35 zemí v místních úředních jazycích: němčina, angličtina, čínština, slovenština, čeština, francouzština, italština, španělština, polština a další.

Zjednodušte své procesy se službami take-e-way a získejte jako prodejce na Kaufland Global Marketplace speciální výhody! 

Náš partner take-e-way pro vás vytvoří individuální nabídku na míru.

Upozornění: Náš partner take-e-way vám kromě kompletního řešení pro ElektroG a BattG nabízí také mezinárodní plný servis v rámci zákona o obalech (VepackG). Pokud máte zájem i o tuto možnost, můžete ji jednoduše uvést v žádosti o cenovou nabídku pro našeho partnera take-e-way.

Často kladené otázky – ElektroG a BattG (ve spolupráci s take-e-way)

Proč musím Kaufland Global Marketplace prokázat, že plním své povinnosti vyplývající z německého zákona o elektrických a elektronických zařízeních?

Zákon ElektroG byl novelizován v roce 2021. Jedna ze změn v zákonu se týká provozovatelů online marketplace, jako je Kaufland.de: Od července 2023 mají online marketplace zákonem stanovenou povinnost ověřovat, jestli prodejci splňují podmínky uvedené v zákoně o elektrických a elektronických zařízeních. Pod tento zákon spadají i prodejci, kteří prostřednictvím platforem distribuují zboží do a v rámci Německa.

Provozovatelé online marketplace musí taktéž zabezpečit, aby prodejci prostřednictvím online marketplace neprodávali elektrická a elektronická zařízení bez osvědčení (registračních čísel). V případě porušení tohoto zákona jsou provozovatelé marketplace sankcionováni vysokými pokutami.

Spadám pod pojem „výrobce“ ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních? A pokud ano, jaké z toho pro mě vyplývají povinnosti?

Do souhrnného pojmu „výrobce“ ve smyslu zákona o elektrických a elektronických zařízeních spadají také distributoři, tedy prodejci, kteří elektrická a elektronická zařízení nabízejí k prodeji.

Povinnost samostatné registrace v portálu nadace ear má prodejce vždy, pokud jím uvedená zařízení na trh ještě nebyla zaregistrována tuzemským nebo zahraničním výrobcem či zplnomocněným zástupcem.

Za výrobce jste proto považován, pokud:

 1. vyrábíte produkty, na které se v příslušné zemi vztahují požadavky EPR,
 2. uvádíte na trh v příslušné zemi produkty, na které se vztahují požadavky EPR,
 3. prodáváte produkty, na které se v příslušné zemi vztahují požadavky EPR, a sídlo vaší společnosti se nenachází v této zemi.

Příklad: Pokud prodáváte elektronické hračky z Číny konečnému spotřebiteli v Německu, považujete se za výrobce, a proto se na vás v Německu vztahují požadavky EPR.

Kde najdu přehled elektrických a elektronických zařízení, na které se tento zákon vztahuje?

V registru nadace ear si můžete ověřit, do jaké míry spadáte pod pojem „výrobce“ podle zákona ElektroG a podle toho se zaregistrovat. Přehled kategorií zařízení, na které se tento zákon vztahuje, naleznete zde.

Jaká pravidla platí pro fulfillment?

Novela zákona ElektroG přináší od roku 2022 novou zodpovědnost a povinnost kontroly i pro poskytovatele služeb fulfillmentu. Pokud prodejci neposkytnou svému poskytovateli služeb fulfillmentu příslušná registrační čísla, nebude jim možné poskytnout skladování, balení, adresování nebo přepravu pro jejich elektrická nebo elektronická zařízení.

Jaká pravidla platí pro dropshipping?

Při dropshippingu balí a odesílá zboží koncovému zákazníkovi přímo poskytovatel služeb dropshippingu. Prodejci tedy nepřichází fyzicky do kontaktu s produktem.

Podle ElektroG jsou odpovědnosti mezi prodejcem využívajícím dropshipping a přepravcem rozděleny následovně:

 • Podle ElektroG přebírají prodejci využívající dropshipping přímou zodpovědnost za výrobce nebo dovozce (ať už se sídlem v Německu, v jiném státě EU nebo mimo EU), pokud tito své povinnosti náležitým způsobem sami nesplnili.
 • V případě pochybností jsou prodejci povinni se sami zaregistrovat, protože podle ElektroG nesou distributoři spoluodpovědnost za produkty, jejichž výrobci/dovozci nejsou náležitým způsobem zaregistrováni.
Co se stane, když po červenci 2023 nebudu mít na Kaufland.de uložená registrační čísla, která ode mě vyžaduje ElektroG?

Pokud od 1. července 2023 prodejci nepředloží Kaufland Global Marketplace platná registrační čísla v souladu se zákonem ElektroG, nebudou moci nadále prodávat elektrozařízení na Kaufland.de. Příslušné nabídky budou skryty.

Chtěl/a bych na Kaufland.de prodávat baterie nebo produkty obsahující baterie. Jaké povinnosti mám jako online prodejce vůči zákonu o bateriích (BattG)?

Od roku 2023 jsou prodejci, respektive všichni výrobci přenosných, automobilových a průmyslových baterií z těchto kategorií povinni splnit své registrační a prověřovací povinnosti podle zákona BattG ještě před tím, než je uvedou na německý trh. Avšak zákon BattG doposud nestanovil termín implementace, od kterého by marketplace měla ověřovat splnění registrační povinnosti prodejců.

Proto je uložení registračních čísel, které vyžaduje BattG na Kaufland.de, momentálně volitelné.

Spadají prodejci podle zákona BattG pod pojem „výrobce“?

Ano, stejně jako v případě ElektroG označuje BattG souhrnným pojmem „výrobce“ vícero skupin s povinností registrace – včetně prodejců.

Jako prodejce máte povinnost registrace, pokud vámi na trh uváděné přenosné, automobilové a průmyslové baterie doposud nebyly (náležitým způsobem) registrovány jejich výrobcem nebo dodavatelem. Podle BattG se proto považujete za výrobce. Zkontaktujte proto prosím co nejdříve výrobce a/nebo vašeho dodavatele.

V registru nadace ear si můžete ověřit, do jaké míry spadáte pod pojem „výrobce“ podle zákona BattG, a podle toho se zaregistrovat. Přehled kategorií zařízení, na které se tento zákon vztahuje, naleznete zde.

Vyloučení odpovědnosti: Tyto informace byly vytvořeny ve spolupráci s take-e-way a nepředstavují ani nenahrazují právní poradenství. Informujte se prosím na vlastní zodpovědnost a v případě potřeby vyhledejte právní poradenství a ověřte si, jestli vámi nabízené produkty podléhají příslušným kategoriím a požadavkům. Náš partner take-e-way vám v případě otázek rád pomůže.